اول خبر | خبر امروز

حمله مسلحانه به رستوراني در ترکيه

زمان دریافت خبر :
حمله مسلحانه به رستوراني در ترکيه در حمله افراد مسلح به رستوراني در آنکارا ? نفر کشته شدند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند