اول خبر | خبر امروز

بانکها در مقابل کاهش تورم مقاومت مي کنند

زمان دریافت خبر :
دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران با بيان اينکه اگر راهکارهاي جدي براي بانکها انديشيده نشود بحران بانکي معنا خواهد يافت، گفت: بانکها در مقابل کاهش تورم مقاومت مي کنند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند