اول خبر | خبر امروز

پايان زمان راي گيري در همه پرسي ترکيه در استانهاي شرقي اين کشور

زمان دریافت خبر :

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند