اول خبر | خبر امروز

کشف پنج ذره تازه تشکيل دهنده اتم در سرن

زمان دریافت خبر :
دانشمندان پنج ذره جديد تشکيل دهنده اتم - زيراتمي - که مي تواند چگونگي حفظ انسجام هسته اتم را توضيح دهد، کشف کرده اند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 464

دیگران چه می خوانند