اول خبر | خبر امروز

طرح ممنوعيت حمل ابزارهاي الکترونيک توسط مسافران آمريکا

زمان دریافت خبر :
آمريکا حمل ابزارهاي الکترونيک توسط مسافران برخي پروازهاي خارجي را ممنوع مي کند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3491

دیگران چه می خوانند