اول خبر | خبر امروز

طرح ممنوعيت حمل ابزارهاي الکترونيک توسط مسافران آمريکا

زمان دریافت خبر :
آمريکا حمل ابزارهاي الکترونيک توسط مسافران برخي پروازهاي خارجي را ممنوع مي کند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 464

دیگران چه می خوانند