اول خبر | خبر امروز

گ?يشتني ه?ز?کاني ?ووسي ب? ع?فرين ب? چ?کردني بنک?ي س?ربازي

زمان دریافت خبر :
ب?شي جيهان- وت?ب?ژي ي?کين?کاني پاراستني گ?ل (YPG) ل? برياري سوپاي ?ووسيا ب? چ?کردني بنک?ي?کي س?ربازي ل? کانت?ني کوردنشيني ع?فريني سووريا ه?وا?ي دا و ?ايگ?ياند ک? ب? ئ?و م?ب?ست? سوپاي ?ووسيا ه?ز و جيهازاتي قورسي ??وان?ي ناوچ?ک? کردوو?.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3486

دیگران چه می خوانند