اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

کورد?کاني سووريا ب? دواي پ?که?ناني سوپاي 100 ه?زار ک?سين

زمان دریافت خبر :
ب?شي جيهان- ي?کين?کاني پاراستني گ?ل (YPG) ?ايگ?ياند ک? ب?يار? ژمار?ي 60 ه?زار ک?سيي هيز?کاني ئ?ستاي خ?ي تا 100 ه?زار ک?س ل? داهاتووي?کي نزيکدا ب?رزکات?و?.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1243

دیگران چه می خوانند