اول خبر | خبر امروز

ح?يد?ر ع?بادي پير?زبايي ن?ور?زي ل? بارزاني کرد

زمان دریافت خبر :
ب?شي ع?راق و ه?ر?مي کوردستان- س?ر?ک و?زيراني ع?راق ل? پ?يام?کدا هاتني ن?ور?زي ب? س?ر?کي ه?ر?مي کوردستان پير?ز وت.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1035

دیگران چه می خوانند