اول خبر | خبر امروز

ش?کان?و?ي ئا?اي ه?ر?م ل? ک?رکووک، ب?زياني ئاسايش و س?قامگيريي ع?راق?

زمان دریافت خبر :
ب?شي تورکيا- و?زيري د?ر?و?ي تورکيا و?راي ??خن?گرتن ل? ش?کان?و?ي ئا?اي ه?ر?مي کوردستان ل? ک?رکووک، ئ?و کار?ي ب? ماي?ي زيان‌گ?ياندن ب? ئاسايش و س?قامگيريي ع?راق زاني.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2741

دیگران چه می خوانند