اول خبر | خبر امروز

کشف کتيبه‌ ارزشمند تاريخي در بازار قيصريه

زمان دریافت خبر :
شواهدي وجود دارد که بازار قيصريه در دوره‌ي صفوي وجود داشته است و البته اين در حالي است که اين کتيبه مي‌تواند مبني بر بازسازي آن بازار نيز باشد که بايد موردبررسي قرار گيرد.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3025

دیگران چه می خوانند