اول خبر | خبر امروز

پ?ويست? گشتپرسي لکاندني ک?رکووک ب? ه???مي کوردستان زووتر ب???و?بچ?ت

زمان دریافت خبر :
ب?شي ع?راق و ه?ر?مي کوردستان- س?ر?ي ??کخراوي ناوچ? کوردنشين?کاني د?ر?و?ي حکووم?تي ه?ر?مي کوردستان و?راي ج?خت کردن?و? ل?و?ي ک? ک?رکووک پار?زگاي?کي کوردستانيي?، وتي: ه??کردني ئا?اي کوردستان ل?س?ر بنک? و با?اخان? د?و??تيي?کان ل? ک?رکووک ه?نگاو?کي گرينگ?.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1035

دیگران چه می خوانند