اول خبر | خبر امروز

تواناي ئ?و?مان ه?ي? مانگي ئ?يپر?ل بچين? ناو ??ق?و?

زمان دریافت خبر :
ب?شي سووريا- ف?رماند?ي ه?ز?کاني ي?پ?گ? ل? ئ?پ?راسي?ني ئازادکردني ??ق? ?ايگ?ياند: ئ?گ?ر ب?ياري ک?تايي بدر?ت ب? چوون? ناو ناو?ندي ??ق?، ئ?وا ئ?و ئ?پ?راسي?ن? ل? مانگي ئ?يپر?لدا د?ستي پ?د?کر?ت.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 391

دیگران چه می خوانند