اول خبر | خبر امروز

ب?چي ب?غدا ل? ب?رانب?ر ب? ه??کردني ئا?اي کوردستان ل? ک?رکووک ب?د?نگ?

زمان دریافت خبر :
ب?شي ع?راق و ه?ر?مي کوردستان- نو?ن?ري ئيئتلافي د?و??تي ياسا ل? پ?رل?ماني ع?راق و??اي ئاماژ? ب?و?ي ک? پاريزگاري ک?رکووک ف?رماني داو? ک? ئا?اي کوردستان ب?ت?نيايي و ب?ب? ئا?اي ع?راق ل?س?ر با?اخان? د?و??تيي?کان ل?و پاريزگاي? ه??بکر?ت، وتي: ه?ند? ل? ک?ساي?تيي? ع?راقيي?کان ل? ??گاي ?يکخستني ه?ند? ک?نفرانس ل? ناوچ?ک? دژ ب? ع?راق پيلانگ??ي د?ک?ن.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1256

دیگران چه می خوانند