اول خبر | خبر امروز

توفان شن مسير ريگان - ايرانشهر را بست

زمان دریافت خبر :
توفان شن روز دوشنبه جاده ترانزيتي ريگان - نرماشير و ريگان - ايرانشهر را بست.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 677

دیگران چه می خوانند