اول خبر | خبر امروز

اين عادات موقعيت شغلي شما را محو مي کنند!

زمان دریافت خبر :
اغلب ما در مسير زندگي پيشرفت مي‌کنيم و عاداتمان نيز با عوض شدن شرايط شغلي، تغيير مي‌کنند يا از بين مي‌روند؛ بنابراين براي داشتن اين عادت‌ها بيش از حد به خودتان سخت نگيريد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 458

دیگران چه می خوانند