اول خبر | خبر امروز

آيا پرخوري شما عصبي است يا خير؟

زمان دریافت خبر :
پرخوري شديد و استرس با خطر افزايش افسردگي و نگراني مرتبط است.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2355

دیگران چه می خوانند