اول خبر | خبر امروز

تحقيق و تفحص درباره قراردادهاي خارجي ضروري است

زمان دریافت خبر :
محمدحسين محمدزاده گفت: تحقيق و تفحص درباره قراردادهاي خارجي ضروري است ، در قراردادهاي خارجي بايد توزيع درآمد برابري بين شرکت هاي داخلي و خارجي به شکلي دقيق در نظر گرفته شود .

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3481

دیگران چه می خوانند