اول خبر | خبر امروز

خودروهاي ديزلي سمي‌تر از اتوبوس‌ها و کاميون‌ها هستند

زمان دریافت خبر :
آمارجديد انجمن بين‌المللي حمل‌و نقل پاک نشان مي‌دهد که توليدکنندگان خودروهاي بزرگ قادرند تا ميزان انتشار آلودگي را محدود کنند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2694

دیگران چه می خوانند