اول خبر | خبر امروز

نحوه هزينهکرد درآمدهاي بخش معدن مشخص شد

زمان دریافت خبر :
نمايندگان مجلس نحوه هزينهکرد درآمدهاي بخش معدن را طي سالهاي برنامه ششم توسعه مشخص کردند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3070

دیگران چه می خوانند