اول خبر | خبر امروز

فريدون آسرايي بازيگر نمي شود

زمان دریافت خبر :

فردي که بخواهد وارد عرصه بازيگري شود بايد در اين زمينه تخصص کافي داشته باشد چون در غير اين صورت موفق نخواهد شد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3050

دیگران چه می خوانند