اول خبر | خبر امروز

اتفاقاتي که استيضاح عباي آخوندي را به عقب انداخت آيا مجلس براي استيضاح وزير مخالف مسکن مهر مصمم است؟

زمان دریافت خبر :
طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي در ابتدا با امضاء 84 تن از نمايندگان همراه بود و اين نمايندگان با قيد 12 بند خواستار استيضاح عباس آخوندي شدند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3745

دیگران چه می خوانند