اول خبر | خبر امروز

ه?ز?کاني سوپاي تورکيا پاش ئ?پ?راسي?ني مووس? ل? باشيک د?کش?ن?و?

زمان دریافت خبر :
ب?شي تورکيا- با?و?زي ع?راق ل? تورکيا ج?ختي کرد ه?ز?کاني سوپاي تورکيا ب? پ?ي ??کک?وتني ن?وان ه?ردوو و?ات پاش ئ?پ?راسي?ني مووس? ل? ع?راق و ک?مپي باشيک د?چن? د?ر?و?.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2388

دیگران چه می خوانند