اول خبر | خبر امروز

وابستگي يا دلبستگي؟

زمان دریافت خبر :
اتحاد خبر: حتما در زندگي شما پيش آمده که خودتان را بيش از حد به چيزي، شخصي يا جايي وابسته ديده ايد و يا حس کرده ايد به شخص يا چيزي آن قدر وابسته شده ايد که ترک کردن آن برايتان امکان پذير نباشد يا حتي فکر کردن به کنار گذاشتنش در شما ايجاد وحشت و هراس کند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2352

دیگران چه می خوانند