اول خبر | خبر امروز

حفظ هويت ملي ايران، بر پايه دو ستون زبان فارسي و تاريخ استوار است

زمان دریافت خبر :
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: تقويت زبان هاي قومي عاملي براي تعالي زبان فارسي و انسجام هويت ملي خواهد بود.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند