اول خبر | خبر امروز

مهاجم معروف تحت تعقيب قضايي قرار گرفت

زمان دریافت خبر :
اخيرا پرونده اي در دادگاه يکي از شهرهاي جنوبي تشکيل شده و بر اساس مستندات موجود، يکي از مربيان رده هاي پايه تهران که هدايت يک تيم ريشه دار را بر عهده دارد تحت تعقيب قضايي قرار گرفته است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند