اول خبر | خبر امروز

سياس?تي تورکيا ه?مب?ر ب? ع?راق نا?وون?

زمان دریافت خبر :
ب?شي ع?راق و ه?ر?مي کوردستان- نو?ن?ري ئيئتيلافي د?و??تي ياسا ل? پ?رل?ماني ع?راق وتي: ل? ک?تا ب?ياننام?ي هاوب?شي ديدار?ک?ي س?ر?ک و?زيراني تورکيا ل? ب?غدا هيچ ئاماژ?ي?ک ب? کاتي کشان?و?ي ه?ز?کاني تورکيا ل? ئ?ردووگاي باشيک ل? پار?زگاي ن?ين?وا ن?کراو? و ئ?م?ش پيشاند?ري ل?? بووني سياس?تي تورکيا ه?مب?ر ب? ع?راق?.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1579

دیگران چه می خوانند