اول خبر | خبر امروز

درخواست شاکري براي ورود دولت به مسئله آلودگي هوا

زمان دریافت خبر :
در زير درخواست اقبال شاکري عضو شوراي شهر براي ورود دولت به مسئله آلودگي هواي تهران را مشاهده ميکنيم.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1571

دیگران چه می خوانند