اول خبر | خبر امروز

خ??اتي مافي مر??ي ئ?ستراليا گ?يشت? ئاسلي ئ?رد?غان ??ژنام?واني کورد

زمان دریافت خبر :
ب?شي تورکيا- خ??اتي ب?نرخي مافي مر??ي بر?ن? کرايسک?ي ئ?ستراليا گ?يشت? ??ژنام?واني کوردي تورکيا ئاسلي ئ?رد?غان.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4049

دیگران چه می خوانند