اول خبر | خبر امروز

VIDEO: Chicago O Hare International Airport Workers Strike for Higher Wages

زمان دریافت خبر :

Workers at O'Hare International Airport in the U.S. city of Chicago staged a strike on Tuesday to demand higher wages....

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2144

دیگران چه می خوانند