اول خبر | خبر امروز

ديوان عالي کشور هيچ حکمي براي پرونده زنجاني صادر نکرده است لغو حکم اعدام زنجاني صحت ندارد

زمان دریافت خبر :
معاون نظارت و ارزيابي ديوان عالي کشور گفت: شعبه رسيدگي کننده به پرونده زنجاني هنوز هيچ حکمي را صادر نکرده است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4052

دیگران چه می خوانند